Kredi Tesis Ana Sözleşmesi

Borçlu, Nexo’dan (tüm holding şirketleri, yan kuruluşları veya bağlı şirketlerinin tamamından buradan itibaren “Kredi Veren” olarak bahsedilecektir) aşağıdaki hüküm ve koşullar doğrultusunda Nexo Hesabına (buradan itibaren “Hesap” olarak bahsedilecektir) kredi vermesini talep etmiştir:

1 Kredi tesis amacı

1.1 Bu sözleşme kapsamında sağlanan kredi tesisiyle (“buradan itibaren “Kredi Tesisi” olarak anılacaktır) ile ilgili olarak, Kredi Veren, kendi takdiriyle Borçluya bir veya daha fazla borç (yenileme seçeneğiyle) verecektir.

1.2 Borçlunun talimatıyla mevduatın Hesaba yatırıldığı sürece, Borçlu kendisinin bu işlemlerin risklerini ve kayıp riski (kısmen veya tamamen) olduğunu bildiğini anlayıp kabul ettiğini onaylar.

1.3 Kredi Verenin alınan paranın kullanım veya dağılımını değerlendirme, takip etme veya doğrulama yükümlülüğü olmadığı konusunda taraflar mutabıktır.

2 Kredi tesisi maksimum tutarı ve koşulları

2.1 Kredi Tesisinin toplam tutarı (tahakkuk eden faizi, cari faiz, Kredi Tesisinden kaynaklanan her türlü masraf ve ücret de dahil olmak üzere), genel bir kural olarak

teminatın (buradan itibaren aşağıda Madde 3.1’de tanımlandığı şekliyle “Teminat” olarak anılacaktır) tamamının teminat değerinden (buradan itibaren aşağıdaki Madde 3.2’de tanımlandığı şekliyle “Teminat Değeri” olarak anılacaktır) Teminatın varsa Borçlunun diğer yükümlülükleri için ayrılmış kısmı düşülerek belirtilen tutarı aşmayacaktır.

2.2 Kredi tesisinin sağlanması, Borçlunun Kredi Verenin kabul edeceği bir şekilde başvuru yapmasını ve Kredi Verenin bunu kabul etmesi ile aşağıda Madde 7’de açıklanan koşulların yerine getirilmesini gerektirir.

2.3 Kredi Veren Borçluya kredi tesisini kabul ettiğinde, Kredi Veren Borçluya bir işlem tavsiyesinde bulunacaktır.

2.4 Borçlu, Kredi Verene vadesi dolmadan en az üç gün önce bildirimde bulunarak Kredi Tesisinin yenilenmesini isteyebilir. Bu bildirim ilgili tarihe kadar Kredi Verene ulaşmazsa, Kredi Veren, gerekli teminat seviyesinin (buradan itibaren aşağıda Madde 3.3’te açıklandığı şekliyle “Gerekli Teminat Seviyesi” olarak bahsedilecektir) hala sağlanmış olması ve Madde 7 koşullarının yerine getirilmiş olması halinde kendi takdiriyle Kredi Tesisini aynı süreyle uzatabilir. Kredi Veren, yeni faiz oranını aşağıdaki Madde 6 doğrultusunda belirler. Kredi Veren mevcut bir Kredi Tesisinin sona erme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bir Kredi Tesisini yenilemeye veya yenisini vermeye karar verirse, bu Kredi Tesisi yenileme veya yeniden finansman tutarıyla ilgili olarak hiçbir taraftan herhangi bir ödeme talep edilmeyecektir.

2.5 Mevcut hesaptaki tesisin her kullanımı ve her sabit vadeli avans, Hesabın hesap dökümlerine işlenecektir. Hesap dökümleri, Kredi Tesisi ile ilgili borç tutarının onayı olarak görülecek olup bariz bir hata olmadığı sürece Borç Alanın ilgili tutarları borç aldığının ispatı sayılacaktır.

3 Teminat ve teminat değeri

3.1 Kredi Tesisi ve Kredi Verenin Borçluya karşı her türlü diğer hakkı, daimi olarak şu Teminatlarla güvence altına alınacaktır:

a) Borçlunun Kredi Veren nezdindeki tüm varlıklarının Kredi Verenle Borçlu arasında ayrıca yürütülen rehin sözleşmesi (buradan itibaren “Rehin Sözleşmesi” olarak anılacaktır) Rehin hakkı;

b) Kredi Veren ile Borçlu ve/veya üçüncü şahıs kefil arasında mutabakata varılmış olan veya Kredi Verenin kendi takdirince talep edebileceği ek teminatlar.

3.2 Borçlu, Kredi Verenin Teminat olarak kabul edeceği varlıkları daimi olarak Kredi Veren nezdinde tutacaktır. Kredi Verenin her Teminat için belirlediği Rehin Değeri, Kredi Veren tarafından kendisinin o an uygun gördüğü politikaları doğrultusunda, bu Teminatın parçası olan varlıkların Kraken, GDAX, Bitstamp, Gemini ve ItBit de dahil olup bunlarla sınırlı olmamak üzere lider kripto para borsalarındaki hacim ağırlıklı ortalama fiyatına denk gelen kur dönüşüm oranı temelinde belirlenecek o anki piyasa değerinin marj yüzdelerine göre dinamik olarak hesaplanacaktır.

3.3 Teminatın Rehin Değeri daima şunların yüzde yüzünü (%100) kapsamak için yeterli olmalıdır: Kredi Tesisinden borçlu olunan toplam tutar (tahakkuk eden faizi, cari faiz, Kredi Tesisinden kaynaklanan diğer masraf ve ücretler); Borçlunun Kredi Verene herhangi bir nedenle borçlu olduğu tutarlar; piyasa işlemleriyle ilgili rehin varlık teminatları (yani, Gerekli Teminat Seviyesi).

4 Teminat tamamlama çağrısı

4.1. Kredi Verenin Teminatın Rehin Değerinin Gerekli Teminat Seviyesinden düşük olduğu kanısına varması halinde, Borçlu, Kredi Verenin talebi üzerine ek Teminat sağlayacak ve/veya gerekli telafide bulunacak ve/veya Kredi Verene gerekli tutarı Teminattan kesmesi talimatını verecektir.

4.2. Borçlunun ek Teminat sağlama ve/veya gerekli telafide bulunma ve/veya Kredi Verene gerekli tutarı Teminattan kesmesi talimatını verme yükümlülüğünü Kredi Verenin kabul edeceği şekilde süresi içinde yerine getirmemesi halinde, Borçlu Temerrüde düşmüş olacak (buradan itibaren aşağıda Madde 10’da açıklandığı şekliyle “Temerrüt Hali” olarak bahsedilecektir) ve Kredi Verene başta Madde 5’te açıklananlar olmak üzere Teminat üzerindeki haklarını kullanma hakkı doğmuş olacaktır.

5 Teminatın gerçekleşmesi

5.1 Borçlunun Kredi Verenin talebine uygun olarak Gerekli Teminat Seviyesine ulaşamaması veya Madde 10’da açıklandığı şekilde Temerrüt Hali oluşması durumunda, Kredi Veren Borçlunun veya üçüncü şahısların Madde 3.1 kapsamında verdiği Rehinleri uygun gördüğü şekilde nakdi değere dönüştürme hakkına sahip olup bununla yükümlü olmayacak ve Kredi Verenin bünyesinde bulunduğu yargı alanının İcra ve İflas Kanunu hükümlerine tabi ya da maliyet tahsili sonucunda elde ettiği tutarları Kredi Tesisiyle ilgili olarak kullanmakla yükümlü olmayacaktır.

5.2 Borçlu, Kredi Vereni kendisinin Kredi Tesisi ile ilgili olarak rehin verdiği varlıkların nakde dönüştürülmesiyle ilgili her türlü yükümlülükten ibra eder.

6 Faiz oranı ve faiz ödemesi

6.1 Kredi Tesisine ve ilgili her türlü ücrete uygulanacak yıllık faiz oranı, Kredi Tesisi sağlanırken belirlenecektir.

6.2 Kredilerde geçerli olacak faiz oranı, söz konusu kullanım sırasında geçerli (Kredi Verenin piyasa koşulları ve kendisinin finansman maliyeti temelinde kendi kanısınca belirleyeceği) Nexo Prime Oranı (buradan itibaren "Nexo Prime Oranı" olarak bahsedilecektir) olarak sabitlenecektir. Borçlu, Nexo Prime Oranının sıfırın altında olamayacağını ve piyasa koşulları ile Kredi Verenin finansman maliyetlerindeki değişikliklere bağlı olarak herhangi bir zamanda önceden bildirmeden değiştirilebileceğini kabul eder.

6.3 Faiz, Kredi Veren tarafından düzenli olarak, her takvim gününün sonunda hesaplanıp borç olarak kaydedilir. Faiz, 360 günlük bir yıldaki gerçek gün sayısına göre hesaplanır.

6.4 Borçlu, Kredi Verenin vadesi gelmiş faizi bildirimde bulunmaksızın Hesaptan otomatik olarak kesebileceğini kabul eder. Bu kesinti sonrasında bakiyenin eksiye düşmesi, Borçlunun Kredi Tesisi kapsamında Kredi Verenden borç alması anlamına gelecektir.

7 Emsal koşullar

7.1 Kredi Tesisi, Kredi Verenin makul şekilde talep etmiş olduğu belgelerin kendisine sunulmasına tabidir.

7.2 Bir kredi tesisinin verilmesi veya yenilenmesi, ancak Kredi Veren kanaatince herhangi bir yasadışı durumla ilişkili olmaması ve mevcut piyasa koşullarının Kredi Verenin Borçlunun talebini finanse etmesine izin vermesi halinde gerçekleşecektir.

8 Geri ödeme

8.1 Kredi Tesisi kapsamında borç niteliğindeki tutarlar, vade tarihine kadar ödenmelidir.

8.2 Kredi Tesisi kapsamında borç niteliğindeki ana borç, faiz veya herhangi bir nedenle borç haline gelmiş bir tutarın vade tarihinde Borçlunun herhangi bir nedenle bu tutarı ödememesi halinde, Kredi Verenin Borçluya bu tarihten başlayıp fiilen ödemenin gerçekleşeceği tarihe kadar Madde 6 uyarınca kendisinin belirleyeceği veya ilgili borcun Kredi Tesisinden kaynaklanmış olması halinde ödenecek olan yıllık faiz oranının yüzde 2 (%2) üzerinde oranda temerrüt faizi uygulama hakkı saklıdır. Borçlunun temerrüt faizi ödeme yükümlülüğü, Kredi Tesisi feshedildikten sonra da devam edecektir.

9 Fesih

9.1 Kredi Tesisi, belirsiz bir süre için verilir. İki taraf da diğer tarafa yazılı bildirimde bulunarak Kredi Tesisini dilediği zaman derhal sonlandırma hakkına sahiptir.

9.2 Kredi Tesisi feshedilirse, herhangi bir krediyle ilgili olarak ödenmesi gereken fesih tarihine kadar tahakkuk etmiş faizler ve diğer masraflar da dahil olmak üzere tüm tutarların vadesi gelmiş sayılacaktır (aşağıda Madde 10’da açıklandığı şekliyle Temerrüt Hallerine tabi olarak).

10 Temerrüt

10.1 Şunlardan birinin meydana gelmesi, Temerrüt Hali teşkil eder:

a) Borçlunun, Kredi Tesisi nedeniyle Kredi Verene borçlu olduğu herhangi bir meblağı (ana borç, faiz veya diğer) ödemesi de dahil olup bununla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi;

b) Borçlunun, kendisinin Kredi Verenle ilişkisiyle ilgili herhangi bir yükümlülüğünü (Teminattan kaynaklanan yükümlülükleri, Kredi Verenin Madde 3.2 uyarınca yeterli göreceği varlıkları Kredi Veren nezdinde tutmaması da dahil olmak üzere) yerine getirmemesi;

c) Borçlunun bir üçüncü şahısla girmiş olduğu bir sözleşmeden kaynaklanan borcunu ilgili üçüncü şahsa ödememesi veya Borçlunun ilgili finansal borcunun sözleşme vadesinden önce muaccel olması;

d) Borçlunun borçlarını ödeyememesi, Borçlunun alacaklılarıyla borçlarının yeniden yapılandırılması ile ilgili bir sözleşmeye girmesi veya düzenlemeye gitmesi veya Borçlunun konkordato ilanını veya Borçluya tasfiye memuru ya da yeddiemin atanmasını gerektiren herhangi bir önlem alınması;

e) Teminatın tamamının veya bir kısmının feshedilmesi (Teminatın Rehin Değerinin Gerekli Teminat Seviyesini sağlaması hali hariç olmak üzere) veya Kredi Verenin önceden yazılı izni olmaksızın Kredi Veren dışındaki bir şahıs lehine kullanılır hale gelmesi;

f) Kredi Verenin kendini korumak adına gerekli görmesi;

g) Borçlunun Kredi Tesisi, Rehin veya herhangi bir Teminatla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinin yasadışı olması veya yasadışı hale gelmesi;

h) Kredi Verenin Kredi Tesisi veya Rehinle ilgili yükümlülüklerini yerine getirmesinin yasadışı hale gelmesi;

i) Kredi Verenin Borçlunun en güncel iletişim bilgileri üzerinden Borçluyla irtibat kuramaması;

j) Sözleşme tarihinden sonra Borçlunun işlerinde veya finansal durumunda büyük bir bozulma olması (Kredi Verenin takdirince).

10.2 Kredi Veren, bir Temerrüt Halinden haberdar olduğunda şu haklara sahip olacaktır:

a) Kredi Tesisini derhal sona erdirme.

b) Kredi Tesisiyle ilgili ana borç tutarının ve Kredi Tesisiyle ilgili olarak doğmuş olan faizin ve her türden tutarın derhal muaccel hale geldiğini ilan etme;

c) Kredi Verenin takdiriyle Teminatın bir kısmını veya tamamını sözleşme hükümleri doğrultusunda nakde dönüştürmek; ve/veya

d) genel olarak, kendi çıkarlarını korumak için gerekli gördüğü adımları atmak.

11 Borçluya yapılacak bildirimler

11.1 Kredi Verenin Borçluya yapacağı bildirimler, Borçlunun vermiş olduğu en güncel e-posta adresine gönderildiğinde bildirilmiş sayılır.

11.2 Borçlu, Kredi Verenin kendisinin bilinen en güncel e-posta adresine göndermiş olduğu herhangi bir bildirimin bizzat kendisine ulaşmamış olmasından Kredi Verenin sorumlu olmadığını kabul eder.

12 Çeşitli hususlar

12.1 Herhangi bir zamanda, bu Sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir yargı alanında yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi halinde, Sözleşmenin diğer hükümleri bundan etkilenmeyerek geçerliği ve yürürlüğü aynı şekilde devam edecektir. Taraflar, yasadışı, geçersiz veya uygulanamaz hale gelen hükmü, orijinal içeriğiyle mümkün olduğunca tutarlı bir hükümle değiştirecektir.

12.2 Borçlunun herhangi bir zamanda ödemesi gereken bir tutardan yasal olarak kesinti yapmak zorunda kalması durumunda, Borçlu, ilgili kesinti de göz önünde göz önünde bulundurulduğunda ödemesini yaptıktan sonra Kredi Verene bu kesinti yapılmadan önce ödemesi gereken tutarı tam olarak ödemiş olmasını sağlayacak ek bir ödeme yapacaktır. 


12.3 Kredi Verenin Borçlunun herhangi bir sözleşme kapsamında kendisine borçlu olduğu herhangi bir tutarı mahsuben tahsil etme hakkına halel getirmeksizin ve hangi para biriminde üstlenilmiş olursa olsun, Borçlunun Kredi Tesisi kapsamında ödemesi gereken tüm tutarlar (ana borç, faiz veya diğer ödenecek tutarlar) Kredi Verene herhangi bir mahsuplaşmaya gidilmeden ödenmelidir.

12.4 Borçlu, Kredi Verene Kredi Tesisi ve/veya Borçluyla ilgili gizli bilgileri Teminat veren kişilere açıklama yetkisi verir. 


12.5 Borçlu, talep üzerine Kredi Verene üç işgünü içinde Kredi Verenin Kredi Tesisi, Rehin veya bunlarla ilişkili herhangi bir belge nedeniyle karşılaşmış olabileceği tüm ücret ve masrafları (avukatlık masrafları da dahil olmak üzere) ödeyecektir.

12.6 Bir yasa veya mevzuatın gerektirmesi ya da denetleyici bir kurumun talebi nedeniyle Kredi Verenin Kredi Tesisini devam ettirebilmek için ek bir mali yükümlülük altına girmesi halinde, Borçlu talep üzerine Kredi Verenin üstlendiği ve gerekirse belgelendirdiği bu maliyetlerin tutarını Kredi Verene ödeyecektir. Kredi Verenin bu koşulların ortaya çıktığına dair onayı, Borçlu açısından bağlayıcı olacaktır. 


12.7 Kredi Veren ve Borçlu arasındaki ilişkide sadece Kredi Verenin tabi olduğu yargı alanı bağlı olacaktır.

12.8 Kredi Veren ve Borçlu arasındaki ilişkiden doğan ihtilaflar, sadece Kredi Verenin yargı alanının hükümleriyle hallolacaktır. Kredi Verenin yargı alanındaki en üst mahkemeye kadar temyiz hakkı saklıdır. Yürürlük yeri ve uygulama yeri, Kredi Verenin yargı alanıdır. Kredi Veren yine de farklı bir uygun yargı alanında kovuşturma başlatma hakkına sahiptir.


Rehin Sözleşmesi

Rehin Veren, mukimi olduğu ülkeye bağlı olarak, biçimine veya türüne bakılmaksızın Nexo hesabında (buradan itibaren, “Hesap”) mevcut (veya daha sonra bulunabilecek) her türden tüm varlıkları üçüncü şahısların Rehin Verenin Hesabıyla ilgili talepleri sonucunda doğacak talepler de dahil olmak üzere Kredi Verenin Rehin Verenden bulunabileceği faiz, komisyon, ücret talepleri karşılığında teminat olarak Nexo’ya (holding şirketleri, bağlı veya alt şirketleri de dahil olmak üzere, buradan itibaren topluca “Kredi Veren” olarak anılacaktır) rehin bırakır.

Kredi Verene bu maddeyle tanınan rehin hakkı, rehin verilen varlıklardan veya bunlarla ilişkili olarak gelecekte doğabilecek kar, temettü, getiri, üyelik haklarını da kapsayacaktır. Rehin hakkı özellikle şunları da kapsayacak şekilde genişleyecektir:

1. Yukarıda belirtilen Hesapta tutulan mevcut veya gelecekte olabilecek her türden tüm varlıklar; 


2. Yukarıda belirtilen Hesaba yatırılan (veya gelecekte yatırılacak) her türden tüm varlıklar, tazminatlar, nakit veya diğer enstrümanlar. Rehin verilen varlıkların yerine başka varlıklar gelmesi durumunda, yeni gelen varlıklar da herhangi bir ek düzenlemeye gerek kalmaksızın Kredi Verenin rehin hakkına tabi olacaktır. Rehin hakkı aynı zamanda yukarıda belirtilen Hesaba yatırılan tüm varlıkları da kapsayacaktır. Rehin Veren, Kredi Verenin talebi üzerine rehin alan olarak sahip olduğu hakları kullanmak için Kredi Verenin üstlenmiş olduğu tüm masrafları karşılayacaktır. Rehin hakkı, Kredi Verenin sahip olduğu mevcut veya gelecekte sahip olacağı teminat faizleri veya garantilerinden bağımsız bir şekilde geçerli olacak ve ancak Kredi Verene tüm borçların ödenmesiyle ortadan kalkacaktır. Kredi Veren, resmi bir bildirimde bulunmasına veya İsviçre Federal İcra ve İflas Kanunu hükümlerine uygun hareket etmesine gerek olmaksızın rehin verilen varlıkların bir kısmını veya tamamını nakdi değere dönüştürme hakkına sahip olacaktır. Rehin Verenin, Kredi Verenin Borçluya göndermiş olduğu her türlü bildirimden haberdar olduğu kabul edilecektir.

Kredi Veren ve Borçlu arasındaki ilişkide sadece Kredi Verenin tabi olduğu yargı alanı bağlı olacaktır. Kredi Veren ve Borçlu arasındaki ilişkiden doğan ihtilaflar, sadece Kredi Verenin yargı alanının hükümleriyle hallolacaktır. Kredi Verenin yargı alanındaki üst mahkemede temyiz hakkı saklıdır. Yürürlük yeri ve uygulama yeri, Kredi Verenin yargı alanıdır. Kredi Veren yine de farklı bir uygun yargı alanında kovuşturma başlatma hakkına sahiptir.